Tjänster

Vår verksamhet består av olika delar:

MI-utbildningar:

Vi har allt från kortare introduktioner och inspirationsdagar, till längre grundkurser och fördjupningskurser. Alla våra utbildningar tas fram i dialog med uppdragsgivaren för att anpassa nivå och innehåll till de förutsättningar som finns i den aktuella gruppen. Tonvikt läggs på hur MI kan implementeras i den aktuella verksamheten.

I våra utbildningar använder vi olika format för att ta hänsyn till människors olika lärstilar. Vårt arbetssätt präglas av en kombination av teoriavsnitt och praktiska övningar. Vi varvar mellan föreläsning och övningar med fokus på egenreflektioner enskilt eller i grupp. Vår strävan är att skapa ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat så att utbildningssituationen blir en lustfylld arena för lärande. Vi varierar mellan att ha utbildningar tillsammans eller var för sig beroende på uppdragets omfattning. Vi ser det som en styrka att vara två i detta arbete, såväl i själva utbildningen som i planeringen, då vi inspirerar varandra och utvecklar våra utbildningar tillsammans. Vi är sedan 2020 MINT certifierade MI-tränare.

Handledning:
Vi handleder personalgrupper och ledningsgrupper med MI-metodik som grund.

Samtal:
Vi arbetar aktivt med MI i olika typer av samtal. Vägledande, rådgivande och coachande samtal för individer och par då man behöver finna nya vägar i livet samt personer med beroendeproblematik. Stöd- och krissamtal i situationer då livet tar vägar man inte räknat med.Exempel på tidigare och pågående uppdrag:
Göteborgs Stad i samarbete med Christina Näsholm, Symposium Resö AB
Malmö stad, LSS boenden samt Särskolegymnasium
Trestad2 Projektet Stockholms Stad Fältassistenter (i samarbete med Christina Näsholm)
Karlskrona kommun Kompetenscentrum
Karlskrona kommun Äldreförvaltningen
Region Blekinge Kompetenscentrum
Attendo Höör, personal på boenden
Karlshamns kommun Socialförvaltningen
Lunds Universitet Studievägledarna
Vårdförbundet Blekinge
Primärvården Blekinge
Rättpsykiatrin Region Skåne
Handledning:
Vi handleder personalgrupper och ledningsgrupper med MI-metodik som grund.

Exempel på tidigare och aktuella uppdragsgivare:
Region Blekinge; Beroendeenheten, Hjälpmedelscenter och Habiliteringen.
Karlskrona Kommun; socialförvaltningen
Karlshamns kommun; socialförvaltningen
Ronneby kommun; socialförvaltningen
Cura ungdomsboende i Blekinge
Lunds Universitet: Studievägledarna
Olofströms kommun: Elevhälsan

Samtal:

Vi arbetar aktivt med MI i olika typer av samtal. Vägledande, rådgivande och coachande samtal för individer och par då man behöver finna nya vägar i livet samt personer med beroendeproblematik.  Stöd- och krissamtal i situationer då livet tar vägar man inte räknat med.